Regulamin Strefy Wysokich Lotów

 


1.       Strefa Wysokich Lotów, zwany dalej Obiektem Sportowym lub Strefą jest własnością firmy                     SWL Lublin Sp. z o.o., ul. Cisowa 11, 20-703 Lublin, NIP: 7123317583.

2.       Wszystkie osoby będące na terenie Strefy Wysokich Lotów są zobowiązane do zapoznania się z niniejszym regulaminem i przestrzegania jego postanowień. Wejście na teren Obiektu oznacza akceptację postanowień Regulaminu.                    

3.       Warunkiem wejścia na teren Strefy Wysokich Lotów jest posiadanie ważnego biletu oraz otrzymanie  opaski. Biletem jest jednorazowy bilet lub wejście w ramach posiadanego karnetu. Bilety i karnety upoważniają do uczestnictwa w zajęciach sportowych prowadzonych przez trenerów Strefy Wysokich Lotów.

4.       Każdy użytkownik odpowiedzialny jest za otrzymaną opaskę.

5.       Czas zajęć sportowych zaczyna się o pełnej godzinie wybranej przez Klienta podczas zakupu biletu, w ramach wykupionych zajęć sportowych czas uczestniczenia w zajęciach w Strefie wynosi 55 minut lub dłużej, w zależności od rodzaju biletu. Rodzaj i cennik biletów dostępny jest w recepcji Strefy Wysokich Lotów oraz na stronie internetowej www.strefawysokichlotow.pl.

6.       Strefa Wysokich Lotów nie dokonuje zwrotów poniesionych opłat za czas wykupiony a niewykorzystany.

7.       Podczas pobytu na terenie Obiektu należy bezwzględnie stosować się do zaleceń i instrukcji udzielanych przez obsługę.

8.       Ze oferty zajęć Strefy Wysokich Lotów mogą korzystać osoby spełniające poniższe warunki:

a)  dzieci od 3 do 13 lat – tylko w obecności rodzica lub pełnoletniego opiekuna po podpisaniu oświadczenia o akceptacji regulaminu;

b) młodzież od ukończonych 13 do 18 lat – pod opieką rodzica bądź pełnoletniego opiekuna lub po podpisaniu przez nich pozwolenia na korzystanie z Obiektu – z wyraźnym zastrzeżeniem, że rodzic/opiekun ponosi pełną odpowiedzialność w trakcie jego nieobecności. Pozwolenia można pobrać w Recepcji lub ze strony internetowej www.strefawysokichlotow.pl;

c)  osoby powyżej 18 roku życia mogą korzystać z Obiektu bez ograniczeń.

9.       Strefa Wysokich Lotów nie świadczy usług opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie przez dzieci i młodzież z infrastruktury sportowej Obiektu oraz uczestniczenie w zajęciach sportowych odbywa się na wyłączne ryzyko opiekuna.

10.     Opiekunowie z dziećmi do lat 7 mogą korzystać z infrastruktury sportowej na jednym bilecie.      

11.     Rodzice i opiekunowie w ramach obowiązku nadzoru nad dziećmi odpowiadają za wszelkie szkody spowodowane przez podopiecznych, którzy nie ukończyli 18 roku życia. W przypadku osób pełnoletnich konsekwencje prawne, jak i finansowe ponosi dany Użytkownik.

12.     Opiekun grupy zorganizowanej przed wejściem do Strefy Wysokich Lotów zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz zapoznania członków grupy z regulaminem.

13.     Opiekun grupy odpowiada za osoby wchodzące na Obiekt.               

14.     Jeden opiekun może mieć pod opieką maksymalnie 15 osób nieletnich.

15.     Warunkiem korzystania z infrastruktury Strefy Wysokich Lotów oraz uczestnictwa w zajęciach sportowych jest czynny udział w rozgrzewce prowadzonej przez personel oraz zapoznanie się z zasadami korzystania z trampolin oraz innych elementów infrastruktury sportowej.

16.     Korzystanie z infrastruktury Strefy  oraz uczestnictwo w zajęciach sportowych jest aktywnością sportową i jak każdy sport wiąże się z ryzykiem powstania urazów i uszkodzeń ciała. Każdy Użytkownik Strefy Wysokich Lotów korzysta z Obiektu na własną odpowiedzialność, będąc osobą świadomą swojego stanu zdrowia i możliwości fizycznych.

17.     Osoby z jakimikolwiek problemami zdrowotnymi oraz kobiety w ciąży, u których wysiłek fizyczny może choćby potencjalnie zagrażać ich zdrowiu lub życiu, nie powinny korzystać z Obiektu.

18.     W przypadku doznania jakiegokolwiek urazu lub uszkodzenia ciała, bez względu na jego charakter, Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować o tym personel Strefy Wysokich Lotów.                  

19.     Korzystanie z infrastruktury Strefy oraz uczestnictwo w zajęciach sportowych wiąże się z ryzykiem sportowym powstania urazów i uszkodzeń ciała. Użytkownik korzysta z usług Obiektu na własną odpowiedzialność.

20.     Strefa Wysokich Lotów nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za:

a)  szkody uczestników, w tym zwłaszcza urazy, uszkodzenia ciała i ich skutki, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Obiektu;           

b) szkody powstałe wskutek korzystania z Obiektu niezgodnie z regulaminami, wskazaniami i poleceniami obsługi czy też z wyłącznej winy Użytkowników;   

c)  zniszczenia i uszkodzenia przedmiotów należących do Użytkowników  Obiektu

d) rzeczy zgubione lub pozostawione na terenie Obiektu, jak również w jego otoczeniu.

22.     Osoby korzystające ze Strefy Wysokich Lotów przed wejściem na hale sportową, ze względów bezpieczeństwa – muszą bezwzględnie pozostawić w szatni: ubrania, buty i wszystkie rzeczy przyniesione ze sobą z zewnątrz (telefony, klucze, jedzenie, napoje, biżuterię itp.)

23.     Wejście na teren Obiektu możliwe jest jedynie w ubraniu sportowym, w skarpetach antypoślizgowych.

24.     Teren Obiektu jest monitorowany za pomocą kamer przemysłowych. Obraz z kamer jest rejestrowany dla zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa z zachowaniem nienaruszalności dóbr osobistych Klientów.

25.     Użytkownicy, wchodząc na teren Obiektu, wyrażają zgodę na rejestrację ich wizerunku oraz na nieodpłatne wykorzystanie i rozpowszechnianie tego wizerunku, zarejestrowanego podczas pobytu w Obiekcie wyłącznie dla celów reklamowych i marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.

26.     Podczas korzystania z trampolin Użytkownicy powinni przestrzegać następujących reguł:             

a)  wybijać się w środku pola, z obu nóg i lądować na obie stopy;

b) skulić całe ciało w przypadku niekontrolowanego upadku;

c)  zabrania się: biegania między trampolinami; wskakiwania na trampoliny zajęte; wieszania na siatce;

d) na trampoliny sportowe wchodzimy wyłącznie z instruktorem lub za jego wyraźną zgodą; na jednej batucie może przebywać wyłącznie 1 osoba; każda osoba w przypadku otrzymania sygnału od osoby z obsługi obowiązana jest do zaprzestania skakania.

 

27.     Na terenie Strefy Wysokich Lotów obowiązuje bezwzględny zakaz:

a)  palenia tytoniu;

b) wnoszenia lub posiadania broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, narkotyków, środków odurzających oraz wszelkich przedmiotów mogących spowodować zagrożenia dla życia lub zdrowia osób przebywających na terenie Strefy;

c)  wnoszenia i spożywania wszelkiego rodzaju napojów alkoholowych i bezalkoholowych oraz jedzenia zakupionych poza terem Obiektu;

d) jedzenia oraz picia w miejscach do tego nieprzeznaczonych;

e)  wprowadzania na teren Obiektu zwierząt;

f)  zaśmiecania i zanieczyszczania terenu Obiektu, a także niszczenia urządzeń i wyposażenia.

28.     Kulturalne zachowanie wobec innych Użytkowników oraz zachowania maksymalnej ostrożności podczas ćwiczeń obowiązuje wszystkich Użytkowników Strefy Wysokich Lotów. Osoby będące na terenie Obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Strefie, a także osoby nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu i do zaleceń personelu Strefy mogą zostać usunięte z terenu Strefy (bez zwrotu poniesionych kosztów) oraz skierowane na drogę postępowania karnego i cywilnego.

29.     Wszelkie przypadki naruszania Regulaminu i przejawy innych niebezpiecznych zachowań, zagrożenia bezpieczeństwa własnego i innych Użytkowników Strefy Wysokich Lotów, winny być niezwłoczne zgłaszanie personelowi Strefy.

30.     Strefa Wysokich Lotów prowadzi sprzedaż biletów w recepcji oraz na stronie internetowej www.strefawysokichlotow.pl, za pomocą której Użytkownicy składają zamówienie.

31.     Użytkownik zamawiając bilet oraz uiszczając opłatę wykupuje prawo do skorzystania z infrastruktury Obiektu jedynie w wybranym przez siebie terminie.

32.     Warunkiem realizacji zamówienia za pośrednictwem strony internetowej jest dokonanie wyboru daty i godziny wejścia, rodzaju i ilości biletów, sposobu płatności, a także zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować warunki niniejszego Regulaminu.

33.     Rezerwację należy uznać za przyjętą po otrzymaniu potwierdzenia. Zależnie od formy składania rezerwacji potwierdzenie będzie osobiste, telefoniczne lub mailowe, a w przypadku zakupu biletu na stronie www.strefawysokichlotow.pl - drogą mailową lub SMS.

34.     Cena zakupu biletu jest wiążąca dla Strefy Wysokich Lotów i Użytkownika według chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia na zakup danego biletu.

35.     Strefa Wysokich Lotów zastrzega sobie prawo do zmiany cen usług, rodzajów biletów oraz cen innych towarów.

36.     Strefa Wysokich Lotów nie ponosi odpowiedzialności za: błędne złożenie zamówienia lub nie złożenie zamówienia przez Klienta; niedostarczenie Klientowi potwierdzenia zamówienia oraz niemożność dokonania zapłaty za usługę spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Użytkownika, problemami z siecią Internet lub innymi  okolicznościami, na które Strefa nie ma wpływu.

37.     Zgodnie z dyspozycją art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi kupującemu bilet wstępu do Strefy Wysokich Lotów nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, gdyż prawo to nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi lub sportowymi jeżeli oznaczony jest dzień lub okres świadczenia usługi. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez Użytkownika z już zakupionego biletu z przyczyn leżących pod stronie Użytkownika. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

38.     Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Przelewy24.pl

39.     Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje Przelewy24.pl. Zgłoszenie reklamacyjne użytkownik przesyła na adres korespondencyjny Strefy Wysokich Lotów, który to przekazuje je do serwisu Przelewy24.pl. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, datę, numer oraz kwotę transakcji. Przelewy24.pl zobowiązuje się do zapewnienia pełnej i wyczerpującej obsługi reklamacji.

40.     W pozostałych przypadkach, Strefa Wysokich Lotów reklamacje rozpatruje w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia w Recepcji Obiektu lub drogą pocztową na adres Strefy Wysokich Lotów. Reklamacje można składać na adres email lublin@strefawysokichlotow.pl bądź listownie na adres spółki. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni. Odpowiedź na reklamacje zostanie odesłana na adres mailowy bądź pocztowy w zależności od sposobu złożenia reklamacji..

41.     Administratorem danych osobowych podanych przy zakupie usług jest SWL Lublin Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie przy ul. Cisowej 11

42.     Dane osobowe wykorzystywane są jedynie do świadczenia i oferowania własnych usług.

43.     Każdej osobie przysługuje prawo wglądu do treści danych osobowych i ich poprawienia.

44.     Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

45.     W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz w odniesieniu do konsumentów przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U z 2014 r., poz. 827)